Introductie
Kenmerken
Het Fonds
Risico's
Inschrijven

Het fonds investeert in Center Parcs Park Eifel middels het verstrekken van een hypothecaire geldlening van € 9.500.000 aan Ferienpark Eifel B.V. (Kredietnemer) ter financiering van de aanschaf, vernieuwing en nieuwbouw van de centrale faciliteiten en 33 nieuwbouwcottages ter waarde van € 25.000.000.

Center Parcs huurt het vastgoed van de Kredietnemer, via een 15 jarige volledig netto huurovereenkomst. Uit de opbrengsten op de hypothecaire lening zal de uitgevende instelling de rente op de participaties vergoeden en de aflossingen doen.

Onderdeel van de strategische visie van Center Parcs is het grootschalig vernieuwen en moderniseren van de bestaande parken en de accommodaties. In november 2022 werd gestart met de vernieuwing en uitbreiding van Center Parcs Park Eifel. In totaal is meer dan € 64 miljoen geïnvesteerd in het park. Circa 30% van de cottages is volledig nieuw gebouwd en de overige cottages zijn volledig gerevitaliseerd.

De centrale faciliteiten zijn gemoderniseerd, volledig gerenoveerd en uitgebreid met onder andere nieuwe speelelementen, een Aqua Racer glijbaan en een nieuwe Leisure Boulevard. Inmiddels is eind mei 2023 het park weer geopend voor de verhuur en wordt het. Door de complete vernieuwing is het park erg populair geworden bij de gasten van Center Parcs.
 

Contact opnemen

Investeren in dit project doet u door het verwerven van Participaties in het Fonds BRI CP Eifel FGR. Het Fonds biedt u de mogelijkheid te investeren, met een minimale inleg van € 100.000, bestaande uit 20 Participaties à € 5.000. U kunt hierbij kiezen voor een looptijd van 6, 12 en/of 15 jaar voor respectievelijk de Participaties A, B en/of C.

Het Fonds beoogt ten behoeve van haar Investeerders een rendement ter hoogte van circa 6,0% op Participaties A, circa 7,0% op Participaties B en circa 8,5%** op Participaties C te behalen. Het rendement bestaat uit een vaste uitkering per kwartaal en een cumulatieve (rente op rente) bonusuitkering bij terugbetaling van de Participaties. Meer informatie met betrekking tot het project, rendement, aflossing en overdraagbaarheid vindt u in hoofdstuk 4 van het Informatie Memorandum.

 • Rente*: 6,0% tot 8,5%** per jaar
 • Uitkeringen rendement: per kwartaal achteraf
 • Minimale deelname: € 100.000 
 • Keuze looptijd: 6, 12 en/of 15 jaar
 • Deelname via: Participaties A, B en/of C
 • Fondswaarde / uitgifte: € 9.500.000
 • Uitgevende instelling: BRI CP Eifel B.V.
 • Verwachte startdatum: augustus 2023
 • Emissiekosten: eenmalig 2,0% over de deelname

*Rente op jaarbasis voor belasting. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

** Cumulatief rendement op basis van 15 jaar

De verwachte uitgiftedatum van het project staat gepland voor augustus 2023 of eerder en naar gelang er Participaties beschikbaar zijn. Alle genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Het Fonds wordt beheerd door Beaureale Investments France S.A.S. Voor het Fonds BRI CP Eifel FGR is op 20 maart 2023 goedkeuring verleend door de Franse toezicht houder AMF (Autorité des Marches Financiers) aan Beaureale Investments France S.A.S. onder nummer GP-21000003. Deze goedkeuring mag op geen enkele wijze worden gezien als aanprijzing van de aangeboden Participaties. Meer informatie over de beheerder en de structuur van het Fonds vindt u in hoofdstuk 7 van het Informatie Memorandum.

Iedere beslissing met betrekking tot de aanbieding dient te zijn gebaseerd op de bestudering van het volledige Informatie Memorandum. Het Informatie Memorandum d.d. juni 2023 is opgesteld door BRI CP Eifel B.V. en Beaureale Investments France S.A.S., en is beschikbaar via de downloads op deze pagina. 

Contact opnemen 

Vanaf juni 2023 kunnen potentiële Investeerders deelnemen in het Fonds BRI CP Eifel FGR. Het Fonds investeert door middel van een hypothecaire lening met eerste en tweede recht van hypotheek in de centrale parkfaciliteiten en in 33 nieuwbouw cottages. 

Het Fonds financiert de Lening uit de opbrengst van de aan Investeerders uit te geven Participaties. Het Fonds beoogt daartoe 560 Participaties A, 900 Participaties B en 440 Participaties C uit te geven. De nominale waarde van een Participatie is € 5.000. Het verschil tussen de Participaties A, B en C betreft (i) de beoogde looptijd, en (ii) het beoogde rendement.

Deelname in BRI CP Eifel FGR is mogelijk op basis van beschikbaarheid. De minimale deelname is 20 Participaties A, B en/of C (€ 100.000). Een maximumbedrag voor deelname is niet gesteld. Voor verdere eisen waaraan een Investeerder moet voldoen, wordt verwezen naar Hoofdstuk 8.2 van het Informatie Memorandum.

Rendementen in de vorm van rentebetalingen worden elk kwartaal achteraf, door het fonds uitgekeerd aan de participanten. De uit te keren rentebetalingen zijn verschillend voor de Participaties A, B en C. 

De Participaties hebben recht op een bonusuitkering die zal worden betaald bij de terugbetaling van de Participaties. Het indirecte rendement van deze bonusuitkering is afhankelijk van het soort participatie. Zie hoofdstuk 4 van het Informatie Memorandum voor meer informatie over de verschillen tussen de participaties A, B en C.

Terugbetaling
De investering in Participaties wordt jaarlijks terugbetaald in tranches, variërend in omvang, gedurende de looptijd van het Fonds, voor het eerst in 2024. De Participaties A zullen eerst worden terugbetaald, daarna B en vervolgens C. Het Fonds beoogt om uiterlijk aan het einde van de looptijd alle Participaties te hebben terugbetaald.

Emissiekosten
Bij toetreding tot het Fonds wordt éénmalig 2,0% emissiekosten over het geïnvesteerde bedrag in rekening gebracht. Deze gelden worden gebruikt voor de administratie, marketing en structurering van het Fonds. Gedurende de gehele looptijd worden geen verdere kosten in rekening gebracht. Meer informatie met betrekking tot de toetreding van het Fonds vindt u in hoofdstuk 8 van het Informatie Memorandum.

Contact opnemen

Risico's
Geïnteresseerde Investeerders wordt aanbevolen kennis te nemen van het volledige Informatie Memorandum teneinde de potentiële risico’s en voordelen van investeren in de Participaties van BRI CP Eifel FGR volledig te begrijpen voordat zij hiertoe besluiten. De risico’s zijn omschreven in hoofdstuk 9 van het Informatie Memorandum. Omdat de participaties in fonds BRI CP Eifel slechts beperkt verhandelbaar zijn en niet direct contant gemaakt kunnen worden vallen deze in beginsel altijd in risicoklasse 6, ongeacht de onderliggende zekerheden, garanties of andere kwaliteiten van het fonds.

Het Vastgoed
Het geheel aan Vastgoed omvat alle op Center Parcs Park Eifel aanwezige en volledige vernieuwde centrale voorzieningen zoals, centrumgebouw, restaurants, Aqua Mundo, Kids Factory, entree gebouw, wegen, infrastructuur, groenvoorzieningen en 33 nieuwbouwcottages.

 • Taxatiewaarde: € 25.000.000 (Totaal waarde centrale faciliteiten plus 33 nieuwbouwcottages)
 • Loan To Value (LTV): 38%
 • Bankfinanciering cottages: € 5.000.000 met eerste hypotheekrecht op de 33 nieuwbouwcottages
 • Loan To Value incl. bankfinanciering: 58%
 • Zekerheden: Eerste hypotheekrecht op de centrale faciliteiten en tweede hypotheekrecht op de 33 nieuwbouwcottages

Zekerheden
Kredietnemer verstrekt ten behoeve van het Fonds zekerheid door middel van een recht van eerste hypotheek op de centrale faciliteiten voor een bedrag van effectief € 9.500.000, te vermeerderen met rente en kosten en boetes. Als additionele zekerheid ontvangt het Fonds een recht van tweede hypotheek op de 33 nieuwbouwcottages, achtergesteld aan het eerste recht van hypotheek verkregen door Volksbank Gescher eG.

Het Vastgoed wordt door Ferienpark Eifel BV (de Kredietnemer) verhuurd aan de exploitant van Park Eifel, Center Parcs Leisure Deutschland GmbH (de Huurder), op basis van een 15-jarige volledig netto-huurovereenkomst. Meer informatie over de huurder vindt u in hoofdstuk 5 van het Informatie Memorandum.

De nakoming door Huurder van zijn (huur) betalingsverplichtingen aan Kredietnemer zijn gewaarborgd door middel van drie borgstellingen die aan Kredietnemer zijn verstrekt door Center Parcs Germany Holding B.V., Center Parcs Europe NV en Pierre et Vacances SA, alsmede door een onafhankelijke, onvoorwaardelijke concerngarantie van Pierre et Vacances SA. Rente en aflossingen worden door Kredietnemer betaald uit de ontvangen (netto) huuropbrengsten.

Contact opnemen

Geïnteresseerden kunnen zich gedurende de inschrijfperiode inschrijven, direct online of via één van onze adviseurs, naar gelang er Participaties beschikbaar zijn. Deelname is mogelijk van € 100.000 zijnde 20 Participaties à € 5.000. De inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van de volledige inschrijfdocumentatie. Een schematische weergave van de voor inschrijving te nemen stappen vindt u hier.

Online inschrijven
Via my.beaureale.com kunt u zich gemakkelijk online inschrijven. Hiervoor dient u een account aan te maken, in het geval u deze nog niet heeft. Na het aanmaken van een account en verificatie van uw gegevens, heeft u de mogelijkheid om in te schrijven voor het Fonds door middel van het invullen en ondertekenen van het digitale inschrijfformulier. U kunt dit proces volledig zelfstandig en online uitvoeren. Na ontvangst van het volledig ingevulde, ondertekende Inschrijfformulier wordt het geverifieerd door de Beheerder. Bij aanvaarding vermeldt de Beheerder het bedrag van de aanvaarde inschrijving alsmede de uiterste datum waarop de storting betreffende de Participaties door het Fonds dient te zijn ontvangen.

Account aanmaken

Inschrijven via een Adviseur vermogen
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met één van onze Adviseurs. Zij kunnen al uw eventuele vragen beantwoorden en u ondersteunen bij het doorlopen van het inschrijvingsproces. Ook kunt u met hun een afspraak maken bij ons op kantoor of bijvoorbeeld bij u thuis. 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via participeren@beaureale.com of + 31 88 00 33 700. Wij zijn u graag van dienst. 

Contact opnemen

Rente

6,0% tot 8,5%* per jaar 
(*) Cumulatief rendement op basis van 15 jaar

Looptijd

6, 12 of 15 jaar

Geïnvesteerd bedrag

€ 2.200.000

Streefbedrag

€ 2.200.000

Totale fonds

€ 9.500.000

100
%
gevuld
Risicoscore

De risico-indicator helpt investeerders bij het vergelijken van het risicoprofiel van investeringsfondsen. Deze indicator maakt onderdeel uit van het essentiële informatie document welke voor elk investeringsfonds wat onder toezicht staat van de autoriteit financiële markten (AFM) moet worden opgesteld. De volatiliteit van een investering wordt vaak gebruikt ter indicatie van het risico. De volatiliteit is de beweeglijkheid van de waarde van de investering op basis van historische gegevens of koerswaarde. Investeringen waar minder dan maandelijks een waarde van wordt vastgesteld, vallen automatisch in risicoklasse 6, ongeacht de beweeglijkheid of zekerheden van de investering. Hierdoor wordt het Eifel fonds automatisch ingedeeld in risicoklasse 6. Meer informatie over de risico-indicator leest u hier.