Introductie

Beaureale respecteert vanzelfsprekend uw privacy, en zet zich net zo vanzelfsprekend ook in om uw persoonsgegevens uitstekend te beschermen. Dit beleid is bedoeld om u transparant te laten weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ook leggen wij goed uit wat uw wettelijke privacyrechten zijn. Daarnaast willen wij u informeren over hoe wij uw gegevens verzamelen en verwerken die wij ontvangen door uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Wij raden u sterk aan om dit privacybeleid en ons cookiebeleid zorgvuldig te lezen om zo een grondig inzicht te krijgen in uw rechten.

Dit privacybeleid dient te worden gelezen in samenhang met evt. privacyverklaringen of kennisgevingen omtrent billijke verwerking die wij in de toekomst op onze website kunnen publiceren. Dit privacybeleid is bedoeld als aanvulling op eventuele toekomstige kennisgevingen en dus nadrukkelijk niet om deze te vervangen. Wij adviseren u daarom om dit privacybeleid en alle toekomstige kennisgevingen (regelmatig) door te nemen, om zo op de hoogte te blijven van wijzigingen. Door onze website te blijven gebruiken, wordt u geacht dergelijke wijzigingen te hebben gelezen en aanvaard, vanaf het moment dat deze op onze website zijn gepubliceerd. 

Beaureale is ervoor verantwoordelijk om de grootste vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid te betrachten bij het verwerken en beheren van al uw persoonlijke informatie. Deze informatie wordt voor administratieve en commerciële doeleinden gebruikt door onze operationele of commerciële afdelingen, bijvoorbeeld om uw inschrijving te verwerken, of om de inhoud van ons aanbod en onze nieuwsbrieven te personaliseren.

Wij wijzen u erop dat wij bij de behandeling van uw persoonsgegevens alle vereiste maatregelen nemen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door onze website te gebruiken en eventueel uw persoonsgegevens in te voeren, stemt u in met dit beleid. Indien u op enig moment uw toestemming wenst in te trekken, of andere vragen of opmerkingen heeft omtrent uw persoonsgegevens en/of privacy, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@beaureale.com.

Welke gegevens verzamelen wij?

Door onze website te gebruiken, laat u bepaalde informatie bij ons achter. Dit kan persoonlijke informatie zijn, zoals uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren dat alle persoonlijke informatie die u met ons deelt, bv. voor uw registratie, gestelde vragen, verzoek of in enige andere situatie, volledig en accuraat is. Wij wijzen u erop dat wij op deze website alleen persoonsgegevens verzamelen die rechtstreeks door u aan ons worden verstrekt, en dus met uw volledige toestemming zijn verstrekt. Om een goede opvolging naar u toe mogelijk te maken, stellen wij het bijzonder op prijs als u ons direct informeert over eventuele wijzigingen in de informatie die u eerder met ons heeft gedeeld.

Verder worden bij een bezoek aan onze website cookies op uw apparaat geplaatst. Dit stelt ons in staat om uw bewegingen op onze website te volgen. Deze informatie wordt altijd anoniem verwerkt. Met deze informatie kunnen wij u gepersonaliseerde advertenties aanbieden. Dit helpt ons om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te vergroten en om belangrijke zoekwoorden te analyseren. Om meer te lezen over cookies of om uw cookie-instellingen te wijzigen, kunt u ons cookiebeleid hier raadplegen.

Wij kunnen ook geaggregeerde gegevens verzamelen, gebruiken en delen, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid uit uw persoonsgegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens volgend de wettelijke definitie, omdat uw identiteit direct noch indirect uit deze gegevens kan worden afgeleid. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Is sprake van gecombineerde of gekoppelde geaggregeerde gegevens waaruit uw identiteit wel direct of indirect is te herleiden? Dan worden zij wel behandeld als persoonsgegevens en gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid en de AVG.

Wij verzamelen geen zogenaamde speciale categorieën persoonsgegevens (gegevens over onder meer uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheidsinformatie en genetische of biometrische gegevens). Evenmin verzamelen wij informatie over strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten.

Wettelijke verplichtingen

Indien wij op grond van de wet uw persoonsgegevens moeten verzamelen voor een overeenkomst die wij met u hebben of kunnen sluiten, en u deze noodzakelijke gegevens niet aan ons verstrekt, dan kunnen wij de overeenkomst die wij met u hebben of willen sluiten, mogelijk niet uitvoeren. In dat geval verbeurt u, door het niet verstrekken van deze wettelijk vereiste persoonsgegevens, uw deelname aan de overeenkomst.

In volledige overeenstemming met de AVG zullen wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en transparant worden verwerkt, zonder dat uw rechten worden geschaad. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken als ten minste één van de volgende grondslagen van toepassing is: 

1. Wij ontvingen uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

2. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan en/of kunnen aangaan;

3.  Het verwerken van persoonsgegevens voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn;

4.  Verwerking is noodzakelijk ter bescherming van een cruciaal belang van u of een ander;

5.  Verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor gegevensverwerking is opgedragen, en/of;

6.  De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang dat door ons of door een derde wordt nagestreefd, zoals de verwerking van creditcardbetalingen, tenzij een dergelijk belang minder zwaar weegt dan de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden gedurende één jaar bewaard, tenzij wij op grond van de wet verplicht zijn om deze gegevens langer te bewaren.

Waar we uw gegevens bewaren

Beaureale is toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Daarom gebruiken wij professionele dataverzamelaars om uw gegevens te verzamelen en op te slaan.

De volgende externe gegevensverzamelaars kunnen worden gebruikt om de door u verstrekte persoonsgegevens te verzamelen. Al onze gegevensverzamelaars voldoen strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zij zullen uw persoonsgegevens nooit gebruiken buiten de door de AVG toegestane kaders.

Om volledig transparant te zijn, vindt u hier een overzicht van de externe gegevensverzamelaars die wij gebruiken, inclusief een link naar hun AVG -beleid.

Active Campaign (Engelstalig):
https://www.activecampaign.com/legal/gdpr-updates/gdpr-overview

Formstack (Engelstalig):
https://help.formstack.com/hc/en-us/articles/360019202152-Formstack-and-GDPR

Wij raden u sterk aan om kennis te nemen van het privacybeleid van deze partijen.

Om bepaalde persoonsgegevens die gebruikers van onze website verstrekken te beschermen, zorgen wij ervoor dat onze website wordt beschermd door een SSL-certificaat. Gevoelige informatie zoals creditcardnummers, BSN-nummers en inloggegevens, kan hierdoor veilig worden verzonden.

Openbaarmaking

Beaureale gaat uitermate zorgvuldig te werk bij het opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens. Daarom zullen wij de door u verstrekte gegevens als stelregel niet openbaar maken. Uitsluitend onder de volgende omstandigheden doen wij dit wel:

Als wij ons bedrijf of bedrijfsonderdelen ooit zouden willen verkopen, dan kunnen wij de gegevens bekendmaken aan een potentiële koper.

De gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan andere bedrijven binnen onze groep.

Wij kunnen uw gegevens bekendmaken aan onze zakelijke partners, indien u onze diensten via onze website hebt aangeschaft.

Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken op grond van een wettelijke verplichting.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden (behalve onze zakenpartners) voor marketing, verkoop of andere reclamemogelijkheden. De enige gegevens die wij zouden kunnen delen is de geaggregeerde statistische informatie, die geen persoonlijk identificeerbare informatie bevat.

In elk geval waarin uw persoonsgegevens worden verzameld, zullen wij alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig, beveiligd en in overeenstemming met uw rechten, onze verplichtingen en de verplichtingen van derde partijen, die voortvloeien uit de AVG en toepasselijke wetgeving, worden behandeld.

Uw rechten inzake gegevensbescherming

Beaureale wil u graag helpen om volledig op de hoogte te zijn van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Lees het onderstaande overzicht daarom goed door.

Het recht op toegang: u hebt het recht om Beaureale te verzoeken om kopieën van uw persoonsgegevens.

Het recht op rectificatie: u hebt het recht om Beaureale te verzoeken gegevens te corrigeren die volgens u onjuist of onnauwkeurig zijn.

Het recht op verwijdering: u hebt het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. Houd er rekening mee dat wettelijke bewaarplichten van bepaalde informatie ons soms beletten om direct volledig aan een dergelijk verzoek te voldoen.

Het recht om de verwerking te beperken: u hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: u hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om ons bedrijf te verzoeken de verzamelde gegevens over te dragen aan een ander bedrijf, of rechtstreeks aan u. Dit kan aan bepaalde voorwaarden onderhevig zijn.

Dient u een verzoek in op basis van één van deze rechten? Dan zullen wij hierop binnen een maand reageren. Neemt u hiervoor contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@beaureale.com.

Privacybeleid

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op onze website. Bezoekt u een andere website? Dan verzoeken wij u vriendelijk het privacybeleid van deze partij te lezen voor de toepasselijke regels en voorschriften.

Bij Beaureale nemen wij ons beleid regelmatig onder de loep. Eventuele updates plaatsen wij op onze website. Wij raden u daarom aan om actief op de hoogte te blijven van eventuele updates van ons beleid. Deze wijzigingen van ons beleid zijn onmiddellijk van toepassing nadat zij op onze website zijn geplaatst.

Heeft u vragen over ons privacybeleid, de verwerking van uw persoonsgegevens en/of uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@beaureale.com.

Contact opnemen met de bevoegde instantie

Bent u op zoek naar meer informatie in het kader van de AVG? Wilt u contact opnemen met de bevoegde instantie, of een klacht indienen? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens, bijvoorbeeld via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy

Disclaimer

Hoewel wij ernaar streven om alle informatie op onze website actueel en correct te houden, doen wij geen uitspraken en geven wij geen garanties, expliciet of impliciet, omtrent de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of bijbehorende afbeeldingen op deze website, voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom volledig op eigen risico.

In geen geval zal Beaureale aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, indirecte of directe gevolgschade of -verlies, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit, of verband houdende met, het gebruik van deze website.

Onze website bevat soms links die u naar andere websites kunnen leiden, die niet onder de controle van Beaureale vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. De opname van links impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of een onderschrijving van de standpunten van de inhoud van deze websites.

Houd u er rekening mee dat wij bij Beaureale al het mogelijke doen om onze website up-to-date, snel en gebruiksvriendelijk te houden. Beaureale is echt niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een (tijdelijke) onbeschikbaarheid van onze website.

Copyright
De volledige inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrechten van individuele merken en databases en andere intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan Beaureale.

Het is u toegestaan om deze website op beeldschermen te bekijken en pagina's af te drukken of digitaal op te slaan (maar niet op servers of hulpapparatuur die onderdeel van een netwerk zijn), zolang dit beperkt blijft tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (huishoudelijk gebruik).

Elke andere vorm van reproductie, wijziging, kopiëren, verspreiden of het gebruik voor commerciële doeleinden van de volledige of gedeeltelijke inhoud van onze website, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beaureale.